Зголемувањето на приносите на обврзниците поттикнати од континуираните високи стапки на инфлација, како и зголемените ризици кои можат да влијаат на економската актвност во иднина, доведоа до зголемана нестабилност на финансиските пазари.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за септември 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас:

Месечен извештај за финансиските движења