Високите стапки на инфлација, особено во Соединетите Американски Држави, доведоа до волатилност на финансиските пазари во месец мај. Сепак, смирувачките тонови на централните банки ги стабилизираа пазарите и го продолжија позитивниот тренд на акциските индекси.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за мај 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас.

Месечен извештај за финансиските движења