Позитивните економски индикатори и отварањето на глобалните економии резултираа со одржување на поволната клима на пазарите на капитал и дополнителен раст на акциските индекси во месец јуни.  

 Во прилог е месечниот извештај за пазарите за јуни 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас:

Месечен извештај за финансиските движења