Prestigious international award for “Best passive investment strategy”

At the ceremony of IPE Awards 2016, organized by the renowned financial magazine IPE (Investment & Pensions Europe) in Berlin, Germany, held on 1 December 2016, KB First Pension Company AD Skopje won the prestigious award for “Best Passive Investment Strategy”.

According to the official report of the Commission awarding the prizes, this is an award for a clear and well-structured portfolio strategy generating maximum results within the conservative legal restrictions.

The award is a continuation of the success story that KB First Pension Company AD Skopje started to build in the past years, and primarily, it is a confirmation of the successfully reformed pension system in the Republic Macedonia, the professional work and care for the members.

Posted in

Продажна мрежа

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје овозможува брз и едноставен пристап на потенцијалните членови за склучување на договор за членство преку голем број на продажни места во Комерцијална банка АД Скопје.
Секое лице кое сака да потпише договор за членство во Пензиските фондови со кој управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, како и сите заинтересирани лица, имаат право на увид во Информативните проспекти, Статутите на Пензиските фондови и Ревидираните финансиски извештаи на Друштвото и Фондовите со кои тоа управува и истите можат да ги добијат на самото продажно место. 
Во своите продажните места, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје има доставено и огласна табла со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на Друштвото и Пензиските фондови како и листа на одговорни лица, каде одговорните лица за целата продажна мрежа и продажното место се наведени со име и презиме, адреса и телефонски броеви на кои тие се достапни.
Договор за членство во Задолжителниот и Доброволниот пензиски фонд со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје може да се склучи на следните продажни места на Друштвото:
продажни места адреса телефон
Во Скопје
1 КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6 02 3 243 777
Комерцијална банка АД Скопје
2 Централа – КБ2 Орце Николов бр.3, 1000 Скопје 02 3 168 168
3 Експозитура ГТЦ ГТЦ Скопје, локал 6 д.е. 267 02 3 165 906
4 Експозитура Драчево Ул.Ужичка Република лок. 285 Скопје 02 2 791 032
5 Експозитура Буњаковец Булевар  Партизански Одреди бр. 27А Скопје 02 3 228 516
Во други градови
Комерцијална банка АД Скопје
6 Филијала Велес 8-ми Септември бр.59/1 Велес 02 3 167 570
7 Филијала Кочани Кеј на Револуција бр.1 Кочани 033 271 631
8 Филијала Куманово Плоштад Маршал Тито бр.12 Куманово 02 3 167 333
9 Филијала Охрид Партизанска бр.24 Охрид 02 3 167 402
10 Филијала Прилеп Мице Козар бр.1 А Прилеп 02 3 167 510
11 Филијала Штип Маршал Тито бр.10 Штип 02 3 167 540
12 Филијала Кавадарци Маршал Тито бр.14 Б Кавадарци 043 413 856
13 Филијала Битола Никола Тесла бр.18. Битола 02 3 167 441
14 Филијала Тетово Видое Смилески Бато бр.60 Тетово 044 344 211
15 Филијала Гостивар Ул. Гоце Делчев бр.89 Гостивар 042 212 883
16 Експозитура Гевгелија Гевгелиски партизански одреди бр.4/2-1 Гевгелија 034 217 071
17 Експозитура Делчево Бул. Македонија бр.45 Делчево 033 412 356
18 Експозитура Кичево Бул. Ослободување б.б. Кичево 045 228 384
19 Експозитура Радовиш Ул. 22 Октомври  бр.19/2 Радовиш 032 630 595

Зошто КБ прво пензиско друштво?

 

Што добивате со склучување договор со КБ Прво пензиско друштво, како дел од реформираниот пензиски систем?

Лична сметка, со средства кои не се користат за исплата на туѓи пензии, а се предмет на наследување. На Вашата лична сметка се евидентира и целокупниот остварен принос од инвестиции во согласност со учеството на Вашите средства во вкупните средства на Фондовите со кои управуваме.

 

Ако сте член на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје, дел од придонесите за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 6% од бруто платата се уплаќаат на Ваша лична сметка. Тие средства не се користат за исплата на туѓи пензии, туку се Ваши лични средства што ќе ги користите како дел од пензија. Овие средства може да се предмет на наследување, што не е случај во едностолбниот систем.

 

Ако сте член на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје, сите средства што Вие или друг ќе ги уплаќа за Вас на Вашата лична сметка се дел од Вашиот личен имот и истите не може да се користат во постапка на порамнување или стечај на Друштвото, да се даваат во залог, асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица освен во случаи што се стриктно наведени со Законот.

 

1.Комплетен увид во состојбата на Вашите средства

Преку достава на редовни годишни извештаи за состојбата на средствата на Вашата индивидуална сметка во Задолжителниот пензиски фонд и/или Вашата доброволна индивидуална/професионална сметка во Доброволниот пензиски фонд, на Ваша лична адреса, извештаи што можете да ги добиете и на Ваше барање, имате комплетен увид на средствата на Вашата лична сметка, бројот на сметководствени единици и вредноста на сметководствената единица на Фондовите.

Со дополнителната можност за on-line известување имате можност за брз, бесаплатен, современ и едноставен начин за увид во Вашата сметка во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје.

Со on-line известувањe-то имате информации за редовноста на уплатите на Вашата сметка, бројот на сметководствени единици, крајната состојба на средствата на Вашата сметка во Фондот во кој членувате како и други податоци што се од Ваш интерес.

2.Професионално управување со Вашите средства, за  нивна сигурност и остварување на принос

Со Вашите средства управуваат стручни и искусни лица, вложувајќи ги во сигурни финансиски инструменти согласно законските прописи што овозможува сигурност и остварува принос на вложените средства и со што се создава можност за раст на идните пензии/пензиски надоместоци на членовите на Фондовите и на тој начин обезбедувајќи Ви повеќе средства за пензионерските денови.

3.Пензија од три извора, што дава поголема сигурност за пензионерските денови

 

Гледано од аспект на поединецот, реформираниот пензиски систем обезбедува поголема сигурност на тој начин што финансирањето на пензиите ќе се врши од трите столба: Фондот за ПИОМ, задолжителниот пензиски фонд од вториот столб и доброволниот пензиски столб во третиот пензиски столб што ќе овозможи дополнителни пензиски заштеди во случај на штедење на доброволна основа.

Делот од пензијата што се исплатува од првиот столб се пресметува според однапред одредена формула врз основа на висината  на платите и должината на стажот.

Вториот дел од пензијата се исплатува од задолжителна индивидуалната сметка на членот во Задолжителниот пензиски фонд со кој управува КБ Прво пензиско друштво, како еден од изворите во рамките на задолжително капитално финансираното пензиско осигурување – 2 столб.

Третиот дел од пензијата се исплатува од доброволна индивидуална сметка или професионална сметка на членот во Доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, како еден од изворите во рамките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување – 3 столб.

Со вакво комбинирање на исплатата на пензијата од трите пензиски столба, се обезбедува поголема сигурност и пензија при старост за поединецот.

 

4.Инвестирање согласно законските прописи

 

Инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје се врши согласно строги законски прописи со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираните членови и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби. Средствата на фондовите со кои управува Друштвото се инвестираат под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, а банката чувар на имот безбедно ги чува одвоено од средствата на Друштвото.

5.Големи, искусни и стабилни основачи

Стручноста, искуството, големината и реномето на основачите на КБ Прво пензиско друштво кое управува со Вашите средства, Ви даваат дополнителна гаранција и сигурност за негово успешно работење при управувањето со Фондовите.