Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 09.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 08.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 07.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 06.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Замени и засади

Заменете го зелениот плик со добивање на вашиот годишен извештај по пат на електронска пошта и заштитете ја животната средина!

Повеќе зеленило, почист воздух, подобрување на здравјето на граѓаните, подобрување на микроклимата, зачувување на биолошката разновидност и уште многу други придобивки се впишуваат на листата позитивни ефекти коишто би се случиле во животната средина со засадување на повеќе дрвја.

Да придонесеме заедно за поздрава животна средина и почист воздух.

Поддржете ја нашата мисија “Замени и засади” и дајте придонес во зачувување и унапредување на животната средина.

Одберете полесен и поефикасен начин за комплетен увид на состојбата на средствата на вашата индивидуална сметка, заменете го вашиот зелен плик со добивање на електронски извештај и вклучете се во нашата мисија за засадување на што повеќе дрвја.

Регистрирајте се за добивање на вашиот годишен извештај на е-адреса на следните начини:

 

  1. Доколку веќе имате ажурирана активна е-адреса, следете ги инструкциите од визуелно упатство за добивање на годишниот извештај преку е-адресата и користете ги повеќекратните придобивки од навремено информирање за вашите средства​;
  1. Доколку сè уште немате активна е-адреса, а сте член на задолжителниот или доброволниот пензиски фонд, пополнете го и потпишете го своерачно oбразецот Барање за ажурирање/корекција на податоци, кој електронски се доставува до друштвото на contact@kbprvo.com.mk. Друштвото ќе ги направи измените наведени во барањето со телефонски разговор и потврда од страна на клиентот;
  1. Доколку сте компанија и имате професионална пензиска шема, за да го добивате вашиот извештај на е-адреса потребно е да го пополните Формуларот за известување на осигурител по пат на електронска пошта.Пополнетиот и потпишан формулар можете да го доставите во оригинална форма по пошта до КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на адреса Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6, 1000 Скопје или лично во која било од експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје и Шпаркасе Банка АД Скопје што се наведени на нашата интернет-страница во менито „Продажна мрежа“.

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 05.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

СООПШТЕНИЕ

Весна Стојановска останува Претседател и член на Управниот Одбор на КБ Прво

Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС на седницата одржана на 27.04.2021 година даде одобрение за реизбор на Весна Стојановска за член на Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. Согласно одлука на Надзорниот одбор на Друштвото, таа е повторно избрана за Претседател и член на Управниот одбор.

Со носење на оваа одлука на Весна Стојановска и се доделува нов мандат во времетраење од 4 години на позицијата Претседател и член на Управниот Одбор до 2025 година.

Весна Стојановска, своето професионално искуство во КБ Прво Пензиско Друшто АД Скопје го започнува во 2005 година, како финансиски раководител на Друштвото. Во 2016 година, на Весна Стојановска и ја доверуваат улогата на Претседател и член на Управниот Одбор на КБ Прво Пензиско Друштво АД Скопје. Посветената примена на своето искуство во пензиски системи, финансии, анализи и успешното корпоративно управување во периодот на првиот мандат овозможија остварување на висок и пред се стабилен принос за членовите во двата фонда.

И покрај тешките околности за работа во последната година, со квалитетниот пристап на раководење Друштвото прослави во 2020 година, 15 години постоење на македонскиот пазар, време во кое друштвото посветено и доследно ја вршеше својата важна улога во општеството. Изминатите 15 години, според објавени податоци од МАПАС, заклучно со 31.12.2020 година, 265.351 членови го доверија управувањето на своите пензиски заштеди во задолжителниот, втор пензиски столб на КБ Прво пензиско друштво и заклучно со 31.12.2020 нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 45.638,47 милиони денари. КБ Прв Отворен Задолжителен пензиски фонд има доминантно пазарно учество од 52,3% што зборува и за нето пораст на број на членови од 6.953 од минатата година. Додека, според објавените податоци од МАПАС, 14.951 граѓани се зачленија во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд-Скопје и висината на средствата во истиот заклучно со 31.12.2020, изнесува 1.154,52 милиони денари.

КБ Прво пензиско друштво АД СКопје произлезе од реформите во пензискиот систем во Република Северна Македонија и негова основна дејност е управување со пензиските фондови. Оваа година  го прослави 16тиот роденден, и во моментов во него работат 30тина вработени.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229

СООПШТЕНИЕ

Соопштение за членовите со бенифициран стаж

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од 20 мај 2021 година имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 20 август 2021 година.

Изборот се врши со писмена изјава за продолжување на членство, а доколку членовите до 20 август 2021 година не достават изјава, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане. По престанување на членството во задолжителниот пензиски фонд, пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметките на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ).

Членовите кои нема да дадат изјава за продолжување на членство остануваат осигуреници само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерациска солидарност (Фондот на ПИОСМ) од каде што ќе го остварат правото на пензија.

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/3224 229.

За сите дополнителни прашања, Друштвото Ви стои на располагање на телефонскиот број за контакт 02/3243 777 или пишете ни на contact@kbprvo.com.mk .

 

 

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 04.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје