Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 07.2019 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 06.2019 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 05.2019 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 04.2019 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 03.2019 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Глобалната недела на парите во 2019 година

Соопштение до јавноста

по повод започнување на Глобалната недела на парите во 2019 година

 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирно пензиско осигурување (МАПАС) и Приватните пензиски друштва – КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Сава пензиско друштво а.д. Скопје денеска започнаа со спроведување на едукативни активности по повод одбележување на Глобалната недела на парите 2019 година. На првиот ден од неделата Агенцијата заедно со друштвата одржаа презентации во шест средни училишта во Градот Скопје со кои беа опфатени околу 300 ученици и тоа во: СУГС „ Панче Арсовски“; СУГС„ Никола Карев„; СУГС „ Орце Николов“ ;СУГС„ Владо Тасевски„; СУГС„ Зефљуш Марко„ и СУГС „ Јосип Броз Тито“ .

Во  СУГС „ Орце Николов“ едукативна презентација пред учениците од четврта година одржаа Претседателот на Советот на експерти Максуд Али и директорите на двете пензиски друштва Весна Стојановска и Мира Шекутковска преку кои ја потенцираа важноста на парите и потребата од нивно правилно управување уште од  најрана возраст. Тие нагласија дека:

Додека сме млади,учиме, работиме-заработуваме пари и трошиме;

  • Но, мора и да штедиме за да имаме пари кога веќе нема да можеме да работиме;Колку подолго и повеќе штедиме, ќе имаме и поголеми приходи во старост;Затоа односот кон зборот пензија не треба да ни биде далечен, туку уште како млади доброволно треба да започнеме да  штедиме, или задолжително уште од првата плата.

Учениците покажаа особен интерес за темата инвестирање на средствата на пензиските фондови во различни финансиски инструменти и можноста за дополнително штедење во доброволните пензиски фондови, кои средства сметаат дека се лични и можноста за наследство сметаат дека е една од поволностите која треба да го потикнува ваквото штедење уште од најрана возраст.

 

МАПАС повеќе години наназад спроведува активности за финансиска едукација како член на Координациското тело на регулаторни институции за финансиска едукација и финансиска инклузија во РСМ заедно со Народна банка на РСМ, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО) и Комисијата за хартии од вредност;

 

МОТОТО НА ГЛОБАЛНАТА НЕДЕЛА НА ПАРИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА Е
УЧИ.ШТЕДИ.ЗАРАБОТИ“

Во оваа година Агенцијата заедно со двете пензиски друштва ќе спроведе едукативни презентации во 20 средни училишта во повеќе градови во  земјата.

Агенцијата заедно со пензиските друштва продолжува со едукација и маркетинг кампањи за зголемување на финансиската писменост и финансиската инклузија особено на младите како наши идни членови во задолжителните и доброволни пензиски фондови.

 

Известување за измена на статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – скопје и статутот на КБ Прв отворен доброволен фонд – скопје и промена на седиште на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ и СТАТУТОТ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН
ДОБРОВОЛЕН ФОНД – СКОПЈЕ И ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

 

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутот на задолжителниот пензиски фонд и Статутот на доброволниот пензиски фонд со кои управува.
Измената на Статутот на задолжителниот пензиски фонд се однесува на промена на седиштето на Друштвото и седиштето на задолжителниот пензиски фонд и усогласување на Статутот со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.
Измената на Статутот на доброволниот пензиски фонд се однесува на промена на седиштето на Друштвото и седиштето на доброволниот пензиски фонд.
Седиштето на Друштвото, задолжителниот и доброволниот пензиски фонд почнувајќи од 25.03.2019 г. е на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов Бр. 6 Скопје.
Сите заинтересирани лица можат да извршат увид во Статутот на Задолжителниот пензиски фонд и Статутот на доброволниот пензиски фонд на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (www.kbprvo.com.mk).
Со почит,
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 02.2019 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Соопштение до јавноста поврзано со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

Соопштение до јавноста поврзано со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност за правата на доброволните членови во задолжителен пензиски фонд – втор пензиски столб со склучен договор за членство и прво вработување пред 01.01.2003 година.

Согласно измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување доброволните членови родени пред 01.01.1967 година ИМААТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ дали:

 

  1. ќе го продолжат членството во вториот пензиски столб со давање на писмена Изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд или
  2. ќе го прекинат членството во вториот пензиски столб со давање на писмена Изјава за престанување на членството во задолжителен пензиски фонд.

 

Доколку доброволниот член, до 30.09.2019 година, не даде Изјава, на 01.10.2019 година неговото членството во вториот пензиски столб ќе престане. Друштвото ќе ја затвори неговата индивидуална сметка и ќе го пренесе вкупниот износ на средствата во Фондот на ПИОСМ, односно членот ќе остане осигуреник во Фондот на ПИОСМ.

При изборот помеѓу продолжување или престанок на  членство во задолжителен пензиски фонд, членовите треба да ги имаат во предвид нивната возраст, годините на работен стаж при зачленување во втор пензиски столб, очекуваните години на вкупен работен стаж, висината на пензиските придонеси кои им се уплатувани досега, висината на идните очекувани придонеси кои ќе им се уплатуваат и други фактори.

Со цел членовите да го направат изборот кој е во нивен најдобар интерес, Агенцијата им препорачува да ја контактираат на следниот телефонскиот број  02 3224 229.