Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2017-31.03.2017

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2017-31.03.2017

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 02.2017 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.  наАгенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопјеможете да ги погледнете ТУКА., а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА.

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за 2016 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за 2016 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2016 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2016 година

Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2016 – 31.12.2016

Неревидирани финансиски известаи за КБ Прв отворен доброволен фонд -Скопје за периодот 01.01.2016-31.12.2016