Високото ниво на оптимизам поддржано од позитивните квартални резултати на светските корпорации и забрзаниот процес на вакцинирање (особено во Соединетите Американски Држави и Велика Британија), доведе до остварување на значителен раст на финансиските пазари.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за месец април 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас.

Месечен извештај за финансиските движења