Letërnjoftim

KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup është themeluar dhe regjistruar në maj të vitit 2005, në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital. Kompania punon në kuadër të Shtyllës së dytë dhe të tretë pensionale të sistemit të reformuar pensional, ose më saktë me kursime pensionale të detyrueshme dhe vullnetare. Në fund të vitit 2009, KB Shoqëria e parë pensionale filloi me sigurimin pensional vullnetar ose me Shtyllën e tretë pensionale,  kursime për pensione për kompani dhe/ose individë.

Shoqëria për menaxhimin me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare

Fondet pensionale:

KB Fondi pensional i parë i hapur dhe i detyrueshëm – Shkup

KB Fondi pensional i parë dhe i hapur vullnetar – Shkup

 

Anëtarë të bordit mbikëqyrës të Shoqërisë:

President dhe anëtar – Alenka Zhnidarshiç Kranjc

Anëtar – Maja Stevkova Shterieva

Anëtar – Janez Kranjc

Anëtar – Anita Bislimovska

Anëtar i pavarur – Marko Andonov

Anëtar i pavarur – Miran Kovaç

 

Anëtarë të bordit drejtues të Shoqërisë:

Anëtar dhe President i Bordit drejtues – Vesna Stojanovska

Anëtar – Predrag Miloshevski

Adresa: Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr.6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

 

Struktura e pronësisë:

Skupina Prva zavarovalniski holding d.d. Ljubljana (51%)

Banka komerciale SHA Shkup (49%)

Data e regjistrimit: 19 maj 2005

Kapitali themelor: 110,5 milion denarë (1,8 milion €)

Banka kujdestar: Sparkase banka Makedonija AD Skopje