КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – КалкулаторКалкулатор за пресметка на износ на акумулирани средства во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Индивидуално членство
Професионална пензиска шема


Датум на раѓање
Пол
Месечна уплата
Годишна уплата
Почетна состојба на сметка
Принос
Надоместок од уплатени придонеси
Надоместок за управување со средствата