Увид на Вашата сметка и информирање

Во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е должно еднаш годишно (најдоцна до 31.3. за состојба на 31.12. претходна година) да достави извештај за состојбата на средствата на индивидуалната сметка, на домашна адреса на членовите и пензионираните членови на Задолжителниот пензиски фонд со кој управува.

Дополнително, КБ Прво пензиско друштво Ви овозможува увид во Вашите средства во секое време, на еден од следните начини:

  1. Телефонско јавување – 02/ 32 43 772 или 02/ 32 43 777 (секој работен ден 08:00 – 16:00) со што ќе добиете упатство за најбрзиот начин за увид во Вашата сметка;
  2. Интернет-проверка
  3. По писмен пат (пополнете Барање за извештај за состојба на индивидуална сметка, потпишете се своерачно и доставете го на наша адреса: Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6, 1000 Скопје, лично или по пошта)

Важно: Друштвото не наплатува надоместок за извршување на горенаведените услуги што им ги нуди на своите членови.

Ве известуваме дека имате и можност да ги добивате законските и други известувања по пат на електронска пошта (e-mail). Сè што треба да направите е да  пополните Формулар за известување на член по пат на електронска пошта и да го доставите (лично или по пошта) до КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на адреса Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6, 1000 Скопје или во која било од експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје што се наведени на нашата интернет-страница, односно на линкот https://www.kbprvo.com.mk/web/guest/mreza .

Покрај редовното годишно известување за состојбата на индивидуална сметка, КБ Прво пензиско друштво најмалку еднаш годишно ги информира членовите и пензионираните членови на Задолжителниот пензиски фонд со кој управува и за:

–       Приносот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје;

–       Наплатените надоместоци и трансакциски провизии;

–       Вредноста и учеството на средствата на Пензискиот фонд во одделен вид на средства;

–       Видот и издавачот на односната хартија од вредност.

Овие информации се доставуваат заедно со извештајот за состојба на средства на индивидуалната сметка (најдоцна до 31.3. за состојба на 31.12. претходна година), но и по барање на член/пензиониран член, а истите се објавуваат и на интернет-страницата на Друштвото.