Нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 38.471,76 милиони денари, со состојба на 31.10.2019 година1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 31.10.2019 изнесуваше 214,203198.2

Вкупниот број на членови и времено распределени лица во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје заклучно со 31.10.2019 година изнесува 257.971 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 10.2019

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2018 година (детални информации)