Нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 37.602,44 милиони денари, со состојба на 31.07.2019 година1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 31.07.2019 изнесуваше 210,610632.2

Вкупниот број на членови и времено распределени лица во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје заклучно со 31.07.2019 година изнесува 258.159 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 07.2019

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2018 година (детални информации)