Нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 39.740,78 милиони денари, со состојба на 29.02.2020 година1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 29.02.2020 изнесуваше 214,984615.2

Вкупниот број на членови и времено распределени лица во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје заклучно со 29.02.2020 година изнесува 261.040 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 02.2020

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2018 година (детални информации)