Нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 39.374,94 милиони денари, со состојба на 30.11.2019 година1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 30.11.2019 изнесуваше 217,074469.2

Вкупниот број на членови и времено распределени лица во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје заклучно со 30.11.2019 година изнесува 258.711 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 11.2019

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2018 година (детални информации)