Нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 48.237,84 милиони денари, со состојба на 31.03.2021 година1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 31.03.2021 изнесуваше 235,877944.2

Вкупниот број на членови и времено распределени лица во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје заклучно со 31.03.2021 година изнесува 266.345 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 03.2021

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2020 година (детални информации)