Нето средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 43.054,82 милиони денари, со состојба на 31.08.2020 година1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 31.08.2020 изнесуваше 221,069110.2

Вкупниот број на членови и времено распределени лица во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје заклучно со 31.08.2020 година изнесува 262.990 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 08.2020

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2019 година (детални информации)