Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 1.060,77 милиони денари, со состојба на 30.09.2020 година 1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 30.09.2020 изнесуваше 182,091176.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 30.09.2020 година изнесува 14.743 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 09.2020

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2019 година (детални информации)