Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 1.280,65 милиони денари, со состојба на 30.06.2021 година 1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 30.06.2021 изнесуваше 199,186973.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 30.06.2021 година изнесува 15.194 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 06.2021

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2020 година (детални информации)