Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 997,20 милиони денари, со состојба на 29.02.2020 година 1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 29.02.2020 изнесуваше 172,542550.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 29.02.2020 година изнесува 14.654 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 01.2020

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2018 година (детални информации)