Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 1.329,87 милиони денари, со состојба на 30.09.2021 година 1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 30.09.2021 изнесуваше 201,140977.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 30.09.2021 година изнесува 15.313 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 09.2021

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2020 година (детални информации)