Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 889.281,96 илјади денари, со состојба на 31.07.2019 година 1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 31.07.2019 изнесуваше 174,714032.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 31.07.2019 година изнесува 14.386 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 07.2019

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2018 година (детални информации)