Нето средствата на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје изнесуваа 1.230,37 милиони денари, со состојба на 31.03.2021 година 1.

Вредноста на сметководствената единица на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 31.03.2021 изнесуваше 194,717556.2

Вкупниот број на членови со доброволна индивидуална и/или професионална сметка во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје заклучно со 31.03.2021 година изнесува 15.097 3.

1,2,3 Извор: www.mapas.mk – Месечен билтен 03.2021

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2020 година (детални информации)