Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2008 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2008 година