Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2012 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2012 година