Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2011 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2011 година