Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за 2019 година