Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2019 година