Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2009 година

Ревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје за 2009 година