Продажна мрежа

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со својата дисперзирана мрежа на продажни места овозможува брз и едноставен пристап до услугите кои ги нуди.
Сите заинтересирани лица, имаат право на увид во информативните проспекти, статутите на пензиските фондови и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото и фондовите со кои управува тоа и истите можат да ги добијат на самото продажно место.
Во своите продажните места, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, има доставено и огласна табла со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на Друштвото и пензиските фондови со кои управува, како и листа на одговорни лица – агенти на Друштвото кои ќе одговорат на Вашите барања.