Принос од инвестиции

Остварен просечен годишен принос на КБ Прв задолжителен пензиски фонд – Скопје 1*
30.06.2014  – 30.06.2021 6,16% Номинален
30.06.2014  – 30.06.2021 5,06% Реален
Наплатуван надоместок од придонеси 1*
01.01.2012 – 31.05.2013 4%
01.06.2013 – 31.12.2013 3,75%
01.01.2014 – 31.12.2014 3,5%
01.01.2015 – 31.12.2015 3,25%
01.01.2016 – 31.12.2016 3%
01.01.2018 – 31.12.2018 2,5%
01.01.2019 – 31.12.2019 2,25%
01.01.2020 – 31.12.2020 2%
Наплатуван месечен надоместок од нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје 1*
30.06.2006 – 31.05.2013 0,05%
01.06.2013 – 31.12.2014 0,045%
01.01.2015 – 31.12.2016 0,04%
01.01.2017 – 31.12.2018 0,035%
01.01.2019 – 31.12.2020 0,03%
Број на денови Износ на надоместок за премин 1*
број на денови ≤ 720 15 евра
број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин

1 Извор: www.mapas.mk

* Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд

Трансакциони провизии 2 Износ во денари Износ / Нето вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд % Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје во периодот 30.06.2014 – 30.06.2021 5.342.053,69 0,011% 0,026

2 Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје