Принос од инвестиции

Остварен просечен годишен принос на КБ Прв доброволен пензиски фонд – Скопје 1*
30.09.2012  – 30.09.2019 5,94% Номинален
30.09.2012  – 30.09.2019 5,34% Реален
Наплатуван надоместок од придонеси 1*
24.04.2010 – 31.05.2013 4%
01.06.2013 – 30.09.2019 2,9%
Наплатуван месечен надоместок од нето средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 1*
01.01.2011 – 30.09.2019 0,075%
Број на денови Износ на надоместок за премин 1*
број на денови ≤ 360 10 евра
број на денови > 360 не се наплаќа надоместок за премин

1 Извор: www.mapas.mk

* Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

 

Трансакциони провизии 2 Износ во денари Износ / Нето вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд % Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје во периодот 30.09.2012 – 30.09.2019 306.136,20 0,033% 0,059

2 Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје