Поплаки

Со цел да оствари долгорочен и квалитетен однос со членовите на Фондот со кој управува, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје воспостави постапка за прием, обработка и одговор на сите барања, забелешки, коментари или поплаки од Ваша страна. Веруваме дека, доколку постојат какви било недоразбирања, ќе ги решиме единствено на овој начин, со цел одржување на довербата на членовите.

Доколку имате забелешки за кој било дел од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Ве молиме пополнете го Формуларот за поплаки, потпишете го своерачно и истиот доставете го на адреса на Друштвото, по пошта или лично во нашите простории на следната адреса:

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6, 1000 Скопје.

Формуларот можете да го доставите и на факс на Друштвото или по електронски пат, на контакт e-mail на Друштвото.

КБ Прво пензиско друштво ќе ја разгледа поплаката и ќе достави одговор на секоја пристигната поплака, во најкраток можен рок.