Повеќе информации за пристап во лична сметка

Повеќе информации за пристап во лична сметка
Заради заштита на личните податоци, корисничкото име, односно Вашиот МБГ кој го користевте за влез во Вашиот приватен дел од порталот, е заменет со автоматски генерирано корисничко име и лозинка , кои  Друштвото Ви ги доставува  во  секој годишен извештај за пензиска заштеда.

Со цел да се логирате на Вашата сметка, користете го новото корисничко име кое Ви е доставено.

За Ваша сигурност, Ве молиме да ја менувате Вашата лозинка на период не подолг од 90 дена. Лозинката може да се промени во делот на Вашиот профил и истата мора да има минимална сложеност од 10 карактери, минимум една голема буква, специјален знак и бројка.