Основачи

Прва покојнинска дружба д.д. Љубљана од 6ти Ноември 2007 година е реорганизирана во Skupina Prva zavarovalniski holding d.d. Ljubljana со регистрација во Регистарот на компании. Истата работи во областа на пензиското осигурување во Република Словенија од самиот почеток на пензиската реформа во државата.

Skupina Prva е холдинг чии акционери се успешни компании со висока репутација

Најнови информации тука.
Комерцијална банка АД Скопје е една од водечките банки во Република Северна Македонија која почитувајќи ги доследно основните банкарски принципи на сигурност, ликвидност и профитабилност, постои и работи повеќе од 60 години.
 За своето работење, Комерцијална банка АД Скопје има добиено голем број на награди и признанија.

 

Најнови информации тука.