Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2011-30.06.2011

Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2011-30.06.2011