Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2010-30.09.2010

Неревидиран финансиски извештај за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2010-30.09.2010