Неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје за периодот 01.01.2016 – 31.12.2016

Неревидирани финансиски известаи за КБ Прв отворен доброволен фонд -Скопје за периодот 01.01.2016-31.12.2016