Известување за намалување надоместоци во задолжителен фонд

На 1.1.2019 година КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изврши намалување на надоместокот на уплатените придонеси , ова намалување директно значи и намалување на трошоците на членовите на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје .