Документи за членовите

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ВО ДВОЈАЗИЧНА ФОРМА (МАКЕДОНСКИ И АЛБАНСКИ ЈАЗИК)

Барање за состојба на индивидуална сметка

Формулар за лични податоци на распределен член

Барање за ажурирање или корекција на лични податоци 

Изјава за согласност за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд 

Формулар за поплаки

Статут на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје 

Информативен проспект за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје со состојба на 31.12.2020 година

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2020 година (детални информации)

Формулар за известување на член по пат на електронска пошта

Барање од член без право на пензија од прв столб

Барање од член за вид на исплата на пензија од втор столб

Изјава за согласност за исплата на пензија од втор столб

Изјава за откажување од старосна пензија од ФПИОСМ

Изјава за согласност – наследници

Барање за исплата на средства по основ на наследство

Барање за покренување на оставинска постапка

Изјава за продолжување на членство за лица со бен.стаж

Изјава за согласност за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд

Формулар за поплаки

Статут на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Информативен проспект за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје со состојба на 31.12.2020 година 

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2020 година (детални информации)

Формулар за известување на член по пат на електронска пошта

Формулар за известување на осигурител по пат на електронска пошта

Барање за ажурирање или корекција на лични податоци

Барање за состојба на доброволна индивидуална/професионална сметка

Барање за остварување на право на пензиски надоместок  од доброволен фонд

Барање за покренување на оставинска постапка

Барање за поврат на персоналниот данок на индивидуална сметка

Барање за исплата на средства  од доброволен фонд по основ на наследство

Изјава за согласност –наследници

Изјавата за носител на јавна функција