Документи за членовите на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје (задолжителен пензиски фонд – 2 столб)

Барање за состојба на индивидуална сметка
Формулар за лични податоци на распределен член
 Барање за ажурирање или корекција на лични податоци

Изјава за согласност за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд - ВАЖИ ОД 1.1.2015

Формулар за поплаки
Статут на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 

 Информативен проспект за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2016 година

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Задолжителниот фонд – 2 столб за 2016 година (детални информации)

  Формулар за известување на член по пат на електронска пошта

Барање за верификациски код за ажурирање на лични податоци


Барање за поврат на персоналниот данок на индивидуална сметка

 


Документи за членовите на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје (доброволен пензиски фонд – 3 столб)

Изјава за согласност за премин од еден во друг доброволен пензиски фондВАЖИ ОД 1.1.2015
Формулар за поплаки

Статут на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

Информативен проспект за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје со состојба на 31.12.2016 година 

Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со Доброволниот фонд – 3 столб за 2016 година (детални информации) 

  Формулар за известување на член по пат на електронска пошта

  Формулар за известување на осигурител по пат на електронска пошта

 Барање за ажурирање или корекција на лични податоци

Барање за состојба на доброволна индивидуална/професионална сметка

Барање за верификациски код за ажурирање на лични податоци